Tag Archives: di tích quốc gia


Từ nhiều năm nay, nhà tù Sơn La đã trở thành một địa điểm văn hóa, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử, khoa học để lập hồ sơ di tích Read more…


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các tỉnh/thành phố về việc chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt. Theo đó Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử, khoa học để lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho di tích Read more…